Kongobu-ji Temple - Mount Koya

Originally the name Kukai gave to the whole Koyasan mountain complex, Kongobu-ji now refers to the headquarters of the Koyasan Shingon sect. The temple was founded in 1593 by Hideyoshi.

Koyasan Kongobuji Temple Hall

Main hall of Kongobuji Temple.

Opposite the main hall is a large belfry.

Koyasan Kongobuji Temple Courtyard

Courtyard and belfry of Kongobuji Temple.

Beside the main hall is Banryu-tei, the largest rock garden in Japan.

Koyasan Kongobuji Temple Garden

Banryu-tei rock garden.

Koyasan Kongobuji Temple Screen

Screen painted by the Kano school at Kongobuji Temple.