Yoshino Mikumari Jinja, Nara

Yoshino Mikumari Jinja is the shrine of the water kami of Yoshino. It was built in 1604 by Toyotomi Hideyori.

Yoshino Mikumari Jinja shrine

Cherry blossom in the shrine garden.