Shosei-en Garden, Kyoto

Shosei-en is a picturesque garden owned by the Higashi Hongan-ji temple in central Kyoto.

Shosei-en Rushes

Shinsetsu-kyo bridge.

Shosei-en Herons

Herons beside the pond.

Shosei-en Chinese Bridge

Kaito-ro Chinese-style bridge.