Seiwa-in Temple, Kyoto

Seiwa-in is a small temple on the Rakuyo Pilgrimage in Kyoto.

Seiwa-in Temple Gate

Seiwa-in Temple gate.

Seiwa-in Temple Lantern

Seiwa-in Temple courtyard.

Seiwa-in Temple Hondo

Seiwa-in Temple Hondo.